single video:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL2dL28eromtHkmtmh3ZNo46I9qdZ1MU__&v=CVt7hE_iOA8[/embedyt]

Gallery layout directions

playlist [insert as gallery]

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL2dL28eromtHkmtmh3ZNo46I9qdZ1MU__&layout=gallery[/embedyt]

playlist [insert as playlist]

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL2dL28eromtHkmtmh3ZNo46I9qdZ1MU__[/embedyt]

Self-contained layout directions:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL2dL28eromtHkmtmh3ZNo46I9qdZ1MU__[/embedyt]